செயற்கை நுண்ணறிவு (Artificial Intelligence) என்றால் என்ன?

Question

artificial intelligence meaning in tamil

in progress 0
Anonymous 2 years 1 Answer 963 views 0

Answer ( 1 )

  1. செயற்கை நுண்ணறிவு (Artificial Intelligence) என்பது அறிவியல் ஒரு கிளையாகும், இது மனிதர்களைப் போன்ற மிகவும் சிக்கலான சிக்கல்களுக்கு தீர்வுகளை கண்டுபிடிப்பதற்கு உதவுகிறது.

    இது பொதுவாக மனித நுண்ணறிவில் இருந்து கடன் வாங்குபவரின் பண்புகளை உள்ளடக்கியது, மேலும் அவற்றை கணினி நட்பு முறையில் வழிமுறைகளாக பயன்படுத்துகிறது.

    புத்திசாலித்தனமான நடத்தை எவ்வாறு தோற்றமளிக்கிறது என்பதைப் பாதிக்கும், நிறுவப்பட்ட தேவைகள் சார்ந்து அதிகமாகவோ அல்லது குறைவாகவோ நெகிழ்வான அல்லது திறமையான அணுகுமுறை எடுக்கப்படலாம்.

    செயற்கை நுண்ணறிவு பல்வேறு கண்ணோட்டங்களிலிருந்து பார்க்க முடியும்.

    உளவுத்துறை செயற்கை நுண்ணறிவின் முன்னோக்குகளிலிருந்து இயந்திரங்கள் “அறிவார்ந்தவை” செய்கின்றன – மக்களைச் செயல்பட வேண்டும் என எதிர்பார்க்கிறோம்.

Leave an answer